ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Quorum

Quorum

Wanneer er binnen een bestuur, ledenvergadering of vergadering van aandeelhouders gestemd wordt, gelden over het algemeen geen voorschriften over hoeveel personen op de vergadering aanwezig moeten zijn. Dat betekent dat het mogelijk is dat indien alle oproepingsvereisten voor een vergadering in acht zijn genomen en er maar één persoon komt opdagen, deze alle besluiten kan nemen ten aanzien van de geagendeerde punten.

 

In veel statuten staan voorschriften die moeten waarborgen dat bij het nemen van besluiten ten minste een bepaald gedeelte van de stemgerechtigde personen aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. Dat kan ten aanzien van bepaalde besluiten gelden en soms ten aanzien van alle besluiten.

 

Bij BV's en NV's geldt dat - indien daarover geen afwijkende bepaling in de statuten is opgenomen - een tweede vergaderingsregeling. Hierdoor is het mogelijk om indien bij de eerste vergadering het quorum niet is gehaald een tweede vergadering bijeen te roepen waarin dan onafhankelijk van het aantal aanwezige personen gestemd kan worden. Let er wel op dat de tweede vergadering pas kan worden bijeengeroepen indien eerst is geconstateerd dat het quorum niet is gehaald. Het in één keer oproepen voor beide vergadering is niet toegestaan.

 

Voor andere rechtspersonen geldt zo'n tweede vergaderingsmogelijkheid enkel indien deze in de statuten is opgenomen. Als dat niet het geval is, kan dat betekenen dat bepaalde besluiten nooit meer genomen kunnen worden omdat het aantal stemgerechtigden in vergaderingen structureel te laag is.

 

Naast voorschriften ten aanzien een quorum, kom je ook voorschriften ten aanzien van een versterkte meerderheid tegen. Van een versterkte meerderheid is sprake indien meer dan meer dan de helft moet voor stemmen. Bijvoorbeeld twee/derde of drie/vierde. In statuten wordt dit ook wel aangeduid met percentages.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een quorum, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug