ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Estate planning

Zeggenschap

Hoewel je als ouder je kind zo goed mogelijk probeert op te voeden, is het toch moeilijk om in schatten hoe een kind zal omgaan met de ontvangst van een groot bedrag. Wanneer een kind de verkeerde keuzes maakt, kan dit betekenen dat het later spijt heeft. Bijvoorbeeld omdat daardoor een opleiding niet is afgemaakt of de verkeerde 'vrienden' zijn gemaakt.

 

Meerderjarig

Zolang kinderen minderjarig zijn, wordt hun vermogen beheerd door hun ouders en als die er niet zijn door de voogd. Als deze dat goed kunnen, hoeft er totdat de kinderen 18 zijn niets geregeld te worden. Zodra een kind 18 en dus meerderjarig wordt, mag het kind zijn eigen vermogen beheren. Nu is de ene 18-jarige de andere niet, maar vaak wordt het onwenselijk geacht dat zo'n jong meerderjarige opeens de vrije beschikking krijgt over een ton, een miljoen of misschien wel meer.

 

Kantonrechter

Ouders en voogden moeten over het beheer dat zij over het vermogen voeren rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Ook moet voor veel handelingen toestemming aan de kantonrechter gevraagd worden. Indien wordt gewerkt met een schenkings- of testamentair bewind, kan bepaald worden dat geen toestemming van de kantonrechter nodig is. Door een dergelijk bewind kan ook geregeld worden dat juist niet de ouder of voogd het bewind krijgt.

 

Beperken zeggenschap

Om te voorkomen dat een kind aan de haal gaat met zijn vermogen, is het mogelijk de zeggenschap van het kind te beperken. Bijvoorbeeld door het vermogen onder bewind te stellen of door vermogen te certificeren of in te brengen in een besloten vennootschap of andere rechtspersoon. Op die manier kun je regelen dat iemand al tot een bepaalde leeftijd niet zelf kan beschikken of dat voor altijd niet kan. Maar je kunt ook regelen dat naarmate iemand ouder wordt iemand meer eigen inspraak krijgt.

 

Bewind

Een bewind stel je in bij het doen van een schenking of bepaal je ten aanzien van je erfenis in een testament. Door het bewind wordt het kind wel eigenaar, maar wordt zijn/haar vermogen beheerd door een bewindvoerder. In de bewindbepalingen kan vervolgens geregeld worden wat de rechten en plichten zijn van de bewindvoerder. Bijvoorbeeld of hij zonder toestemming van het kind of de kantonrechter over het vermogen kan beschikken.

 

Certificering van vermogen

Bij certificering wordt de zeggenschap ten aanzien van vermogen en het economisch belang daarbij uit elkaar gehaald. Certificering komt veel voor bij aandelen. Veelal wordt een stichting opgericht waaraan de aandelen worden overgedragen. De stichting heeft daarmee de zeggenschap over de aandelen. Deze stichting geeft vervolgens certificaten uit die het economisch belang vertegenwoordigen.

Binnen de stichting heeft het bestuur de zeggenschap en kan heel mooi en genuanceerd geregeld worden wie bestuurders kunnen benoemen en ontslaan.

In veel gevallen kan een certificering fiscaal neutraal worden opgezet.

 

Inbreng in rechtspersoon

Door vermogen in een BV of NV in te brengen, is er geen rechtstreekse zeggenschap meer over het vermogen. In de plaats van het vermogen komen dan aandelen of andere rechten waaraan al dan niet zeggenschapsrechten kunnen kleven. Een dergelijke overdracht zorgt ervoor dat het vermogen ook anders wordt belast. Dat is onder omstandigheden prettig, maar dient van geval tot geval bekeken te worden,

 

Voor meer informatie over het sturen van zeggenschap, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.