ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Levenstestament

In een gewoon testament regel je alles voor als je er niet meer bent. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin je zelf (tijdelijk) geen beslissingen meer kunt nemen? Bijvoorbeeld als je door dementie, een ongeluk of door ziekte niet meer in staat bent om je eigen zaken te regelen. In een levenstestament kun je voor die situaties de zaken regelen en/of bepalen wie dat namens jou mag doen. Zo'n persoon die dan mag handelen noemen we wel een levensexecuteur.

 

Een levenstestament kan bestaan uit:

  • één of meer volmachten. Je kunt in je levenstestament één of meer personen volmacht verlenen om jouw belangen te behartigen. De volmacht kan ook beperkt worden tot bepaalde handelingen. Zo kun je persoon X volmacht geven over je financiële zaken en persoon Y machtigen om al jouw belangen op medisch gebied te behartigen;
  • wensen ten aanzien van financiën, woning, onderneming en andere zaken;
  • wensen ten aanzien van (medische) verzorging (behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring, donorcodicil);
  • benoeming van een of meer toezichthouders. Mensen kunnen veranderen en om die reden is het verstandig om een toezichthouder te benoemen. Als er een toezichthouder is benoemd, zal de gevolmachtigde periodiek rekening en verantwoording moeten afleggen aan de toezichthouder;
  • wensen ten aanzien van schenkingen, of je deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • voorschriften om te voorkomen dat er teveel erfbelasting wordt betaald bij overlijden.

 

Als je geen levenstestament hebt gemaakt en je je zaken zelf niet meer kunt regelen, is het niet zo dat een echtgenoot of iemand anders automatisch bevoegd is dat te doen. Indien die situatie zich voordoet, moet een bewindvoerder, mentor en/of curator benoemd worden. Zo'n persoon wordt benoemd door de kantonrechter op verzoek van een familielid, het openbaar ministerie of de instelling waar iemand verblijft. Als niemand in actie komt, gebeurt er niets en neemt de kans op misbruik toe.

 

Omdat de kantonrechter jouw wensen niet kent, is hij op grond van de wet verplicht om heel voorzichtig te werk te gaan. Om die reden zal de kantonrechter niet zonder meer toestemming aan de bewindvoerder geven om bijvoorbeeld schenkingen te doen aan de (klein)kinderen. Dit kan er toe leiden dat er bij overlijden meer erfbelasting is verschuldigd. Of dat er daardoor een hoge eigen bijdrage aan de zorginstelling moet worden betaald.

 

Overigens kun je in een levenstestament ook bevoegdheden geven aan een ander voor de periode dat je nog prima alle zaken zelf kunt regelen. Bijvoorbeeld omdat je het prettiger vindt als iemand anders dit nu al kan doen of dat dit wegens lang verblijf in het buitenland noodzakelijk is.

 

Het originele levenstestament blijft bij ons in de kluis en dat wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister. In dit register wordt niet de inhoud bekend gemaakt van het levenstestament, maar puur het feit dat er een levenstestament is en bij welke notaris. Zo is het levenstestament altijd vindbaar.

 

Voor meer informatie over levenstestamenten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.