ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Volmacht

Door middel van volmachten kun je een ander de bevoegdheid geven om namens jou te handelen. Wanneer je een volmacht hebt gegeven betekent dat niet dat je zelf niet meer bevoegd bent. Een gevolmachtigde zal rekening en verantwoording moeten afleggen over wat hij als gevolmachtigde doet. Als hij dat niet doet op de manier zoals je van hem had mogen verwachten, is de gevolmachtigde aansprakelijk voor schade.

 

Wanneer worden volmachten gebruikt?

Volmachten kunnen mondeling of schriftelijk worden gegeven. Voor sommige rechtshandelingen schrijft de wet voor dat het geven van de volmacht enkel schriftelijk kan. Voor het vestigen van hypotheek">een hypotheek, kan alleen bij akte-van-splitsing-gebouw">notariële akte volmacht worden gegeven. Wanneer de volmachten in een ander land moeten worden gebruikt, moeten de volmachten ook voldoen aan de eisen die in dat land gelden. Het voordeel van een notariële akte is dat degene die op de volmacht moet afgaan de zekerheid heeft dat de volmacht echt door de volmachtgever is gegeven.

 

Volmachten kunnen herroepelijk en onherroepelijk worden gegeven. Wanneer de gevolmachtigde een belang heeft bij de rechtshandeling die met de volmacht kan worden verricht, eist deze in veel gevallen een onherroepelijke volmacht. Onherroepelijke volmachten eindigen zelfs niet door overlijden.

 

Hieronder worden  verschillende typen volmachten nader toegelicht.

Algehele volmacht

Met deze volmacht kan de gevolmachtigde alle handelingen verrichten op elk rechtsgebied. Zo kan hij, tenzij in de volmacht anders is bepaald, over bankrekeningen beschikken, onroerend goed verkopen, schenkingen doen en leningen afsluiten. Wanneer de volmacht in een notariële akte is opgenomen, kunnen ook hypotheken worden gevestigd.

 

Bijzondere volmacht

Deze volmacht geldt voor een bepaald doel of een specifieke handeling. Bijvoorbeeld een volmacht aan de medewerkers van een notariskantoor om een bepaald huis te leveren, of een volmacht om specifiek je medische belangen te behartigen.

 

Bankvolmacht

In plaats van het geven van een volmacht wordt er nog wel eens voor gekozen om van een rekening een "en/of rekening" te maken, om zo iemand anders bevoegd te maken. In de praktijk ontstaan hierdoor regelmatig problemen omdat het de suggestie wekt dat die ander ook gerechtigd is tot het saldo van de rekening. Met een bankvolmacht machtig je iemand om je betaal- of spaarrekening te beheren. Dit kan met een formulier bij je bank. De bank heeft niet de taak om toezicht te houden. Het risico bestaat dus dat de gemachtigde je bankrekening gebruikt voor andere doeleinden dan je bedoeld hebt. Overigens speelt dat in alle situaties dat een volmacht wordt gegeven.

 

Volmacht ter voorkoming van bewind of curatele">curatele

Wie geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kan zijn belangen in het algemeen goed behartigen. Wanneer de lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het prettig dat de zaken kunnen worden behartigd door iemand in wie je het volste vertrouwen hebt. De eerst aangewezene is in het algemeen de echtgenoot of echtgenote. Dat is dan ook de reden dat veel mensen die getrouwd zijn een algemene volmacht geven aan hun echtgenoot. Zulke volmachten kunnen ongeclausuleerd gegeven worden; het is echter ook mogelijk om in de akte te bepalen dat van de volmacht pas gebruik kan worden gemaakt vanaf het moment dat een arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat je zelf niet meer in staat bent je belangen op een juiste wijze te behartigen en je wil te verklaren. Het is ook mogelijk volmacht te geven aan de kinderen, bij voorkeur aan tenminste twee kinderen tezamen, of aan derden. Ook daarbij kan weer een beperkende bepaling worden opgenomen inzake de medische verklaring.

 

Door gebruik te maken van een dergelijke volmacht wordt de -soms in het persoonlijke vlak zeer ingrijpende- procedure van een onder bewind stelling of onder curatelestelling voorkomen. Bovendien kan met een volmacht sprake zijn van een kostenbesparing en hoef je de gang naar de rechter (hetgeen vaak een lange procedure is) niet te maken.

 

Ontvang professioneel advies  

Voor meer informatie over het geven van volmachten en de bevoegdheden van een gevolmachtigde over economische eigendommen, kun je contact opnemen met ons notariskantoor. Je bereikt ons door te bellen naar het telefoonnummer +31 (0)10 285 88 88. Onze enthousiaste medewerkers adviseren je graag.