ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Executeur testamentair

Een executeur moet bij testament benoemd worden. Vanwege de rol van de executeur is het van belang iemand aan te wijzen die je volledig vertrouwt. De executeur regelt alle zaken na je overlijden. Denk hierbij aan het regelen van de uitvaart, maar ook aan de feitelijke afwikkeling van de nalatenschap zoals bijvoorbeeld het uitkeren van legaten en het voldoen van de nog openstaande schulden.

Tot 1 januari 2003 kon een executeur ook bij codicil worden aangewezen. Codicillen met een executeursbenoeming die vóór 2003 zijn opgesteld, zijn ook na die datum geldig.

 

Het voordeel van de benoeming van een executeur is dat de erfgenamen niet alles tezamen hoeven te regelen. Wanneer er geen executeur is, kunnen de erfgenamen er wel voor kiezen om aan één persoon volmacht te geven om alles namens hen te regelen. Zo'n persoon is geen executeur, maar gevolmachtigde.

De executeur dient wel te overleggen met de erfgenamen wanneer hij goederen wil verkopen. Dit verkopen kan hij, afhankelijk van de bepalingen in het testament, alleen zelfstandig doen wanneer het noodzakelijk is om de schulden te voldoen. Anders heeft hij de medewerking van de erfgenamen nodig. Daarnaast dient de executeur de erfgenamen alle door hen gewenste inlichtingen te verstrekken.

De erfgenamen kunnen zelf geen beheers- en beschikkingshandelingen verrichten, tenzij de executeur hieraan meewerkt of wanneer zij machtiging hebben van de rechter.

 

Een ander voordeel van het benoemen van een executeur is dat, indien er een executeur is, de beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap niet automatisch verplicht om de nalatenschap op een vrij omzichtige manier af te wikkelen. Zonder executeur is er al snel een verplichting om schuldeisers op te roepen via de krant, uitdelingslijsten op te maken en deze bij de kantonrechter ter inzage te leggen.

 

Het is ook mogelijk om twee of meer executeurs aan te wijzen. Je kunt dan ook bepalen of zij ieder zelfstandig bevoegd zijn of uitsluitend tezamen.

Voor de situatie dat de benoemde executeur zijn taak niet aanvaardt of niet kan voltooien, is het wenselijk een opvolgend executeur aan te wijzen.

 

Zoals aangegeven zal een executeur de zaken na je overlijden gaan regelen. In het testament kun je omschrijven welke bevoegdheden de executeur heeft. Zo kun je iemand tot begrafenisexecuteur benoemen: deze persoon regelt dan enkel de uitvaart.

Het is ook mogelijk de executeur tot beheersexecuteur aan te wijzen: deze executeur is dan bevoegd de goederen van de  nalatenschap te beheren en de schulden daarvan te voldoen.

Ook is het mogelijk om een executeur-afwikkelingsbewindvoerder te benoemen: dit is een combinatie van een beheersexecuteur en bewindvoerder. Aan deze persoon kunnen extra bevoegdheden worden toegekend, zoals het bepalen hoe de nalatenschap wordt verdeeld.

 

Het wettelijk loon van een executeur is 1% van het saldo van de nalatenschap. Afhankelijk van de samenstelling en omvang van de nalatenschap, kan dit in geen verhouding staan tot de hoeveelheid werkzaamheden. Bij testament kun je afwijken van het wettelijk loon. Zo kun je bepalen dat de executeur geen loon krijgt, dat deze een loon wordt toegekend op urenbasis of gewoon een vast bedrag.

 

Kortom: de benoeming van een executeur is om meerdere reden wenselijk, terwijl de regeling geheel op maat kan worden gemaakt.

 

Voor meer informatie over de executeur kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.