ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Verlaag eigen bijdrage voor de WLZ (AWBZ)

Sinds 2013 speelt het eigen vermogen weer een rol voor de vaststelling van de eigen bijdrage voor zorg. Sinds januari 2015 is hetgeen in de AWBZ geregeld was ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er wordt specifiek naar het vermogen in box 3 gekeken.

Als je een vermogen hebt boven de vrije grens, kunnen er maatregelen worden genomen om dit vermogen te verkleinen. Hierbij valt te denken aan:

 

Schenken al dan niet op papier

Door te schenken wordt het box 3 vermogen verlaagd. Je kunt dat doen door bedragen over te maken aan toekomstige erfgenamen. Indien je de contanten niet wilt missen, kan gedacht worden aan de zogenaamde papieren schenking.

 

Testament aanpassen

Het kan lonen om je testament te laten nakijken ten aanzien van de formulering van bijvoorbeeld het opeisbaar zijn van de vorderingen van de kinderen op de langstlevende ouder. Een dergelijke vordering kan in het testament bijvoorbeeld opeisbaar worden gemaakt zodra een ouder wordt opgenomen in een zorginstelling.

 

Nalatenschappen en vorderingen aflossen

Voor reeds opengevallen nalatenschappen kan bekeken worden of de vorderingen van de kinderen opeisbaar kunnen worden gemaakt, of kunnen worden afgelost, om zo het box 3 vermogen van de langstlevende ouder te verkleinen.

 

Verwerpen

Een optie kan ook nog zijn om als langstlevende ouder de nalatenschap te verwerpen indien die ouder in een zorginstelling verblijft of gaat verblijven.

 

Eigen woning

Omdat de eigen woning in box 1 valt en dus niet meetelt voor de vaststelling van de bijdrage, kan het meetellend vermogen worden verlaagd door af te lossen op de hypotheek. Zodra de woning geen eigen woning meer is, zal deze in box 3 vallen. Daarop kan geanticipeerd worden via één of meer van de andere maatregelen.

 

B.V.

Vermogen kan worden overgeheveld van box 3 naar box 2 door het storten van het vermogen in een B.V. Dit is echter pas lonend bij een vermogen vanaf ongeveer € 500.000,00 gezien de jaarlijks terugkerende kosten en de vennootschapsbelasting.

 

Levenstestament

Voor de situatie dat je zelf niet meer in staat bent om te handelen is het van belang om een levenstestament op te stellen, waarin de mogelijkheid wordt gegeven om schenkingen te doen of vorderingen aan de kinderen uit te keren ter verlaging van het box 3 vermogen.

 

Goed verzorgde oude dag

Er zijn allerlei manieren om ervoor te zorgen dat het verkleinen van het Box 3 vermogen niet tot gevolg heeft dat u niet goed verzorgd bent of dat u opeens niets meer heeft om van te leven.

 

Let op

Van belang is dat voor de eigen bijdrage niet naar het vermogen van het desbetreffende jaar wordt gekeken maar naar dat van twee jaar daarvoor. Op tijd beginnen met vermogensoverheveling is dus zinvol. Daarbij geldt dat goed advies waardevol is, want naast het verkleinen van het box 3 vermogen spelen ook de overige belastingen zoals inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, erfbelasting en schenkbelasting een belangrijke rol.

 

Voor meer informatie over het verlagen van de eigen bijdrage, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.