ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Ondernemen en rechtspersonen

ANBI

Een ANBI is een rechtspersoon die met haar activiteiten en vermogen voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van cultuur, bescherming van natuur en milieu, dierenwelzijn en wetenschap en onderzoek. Om als ANBI aangemerkt te worden dient de betreffende instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 

Voordelen van een ANBI

Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen:

 • de ANBI betaalt geen schenkbelasting of erfbelasting over aan haar gedane schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen;
 • over een schenking die een ANBI doet in het algemeen belang, behoeft de ontvanger geen schenkbelasting te voldoen;
 • giften aan een ANBI zijn  onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Voorwaarden

Om als ANBI aangemerkt te worden dient de betreffende instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit zijn meer:

 • de ANBI mag geen winstoogmerk hebben; wel mag zij onder bepaalde voorwaarden commerciële activiteiten ontplooien;
 • de ANBI en de bij de ANBI betrokken personen moeten aan bepaalde integriteitseisen voldoen. Zo mogen de instelling en de mensen die daarbij betrokken zijn niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld;
 • er moet sprake zijn van een gescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bestuurder of beleidsbepaler niet over het vermogen van de ANBI mag beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is;
 • een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de realisering van haar doelstelling;
 • de beleidsbepalers van de ANBI mogen slechts een onkostenvergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten en/of een niet-bovenmatig vacatiegeld;
 • de ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan dient inzicht te geven in de werkzaamheden die de ANBI heeft verricht met het oog op de verwezenlijking van haar doel, de wijze van verwerving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de ANBI en de besteding van dit vermogen;
 • het saldo dat resteert na opheffing van de ANBI  dient ten bate te komen van een ANBI met een soortgelijk doel als de opgeheven ANBI;
 • de kosten die de ANBI maakt, moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen die aangewend worden voor het realiseren van het doel van de ANBI;
 • de administratie van de ANBI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen;
 • de ANBI is verplicht om op een internetsite een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens te publiceren.

 

Rechtsvorm

Naast stichtingen kunnen ook verenigingen de status van ANBI hebben. In de praktijk zijn verreweg de meeste ANBI’s een stichting.

 

Voor informatie over het oprichten van uw ANBI, het inrichten van de ANBI en/of het aanvragen van de ANBI status kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Brochures

Bel mij terug