ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Ondernemen en rechtspersonen

WWFT en ondernemingsrecht (witwassen en financiering terrorisme)

Alle dienstverlening op het gebied van ondernemingsrecht door (kandidaat-)notarissen vallen onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT zijn wij verplicht een heel aantal onderzoeken te verrichten voordat we met de gevraagde werkzaamheden kunnen beginnen. Dat geldt zowel bij nieuwe relaties als bij bestaande relaties.

 

Cliëntenonderzoek. Vaststellen identiteit

Cliënten en de bestuurders van cliënten (rechtspersonen) die werkzaamheden door ons laten uitvoeren (zoals het opstellen van een (transport) akte of het uitbrengen van een advies) moeten zich identificeren. Identificatie vindt plaats aan de hand van een geldig paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of een Nederlands vreemdelingendocument.

 

Wat betekent dit voor u?

Wij dienen een kopie te maken van uw identiteitsbewijs en te bewaren in het dossier.

 

Rechtspersonen. Vertegenwoordiging en UBO

Van rechtspersonen en andere juridische entiteiten die bij een transactie zijn betrokken dienen wij aan de hand van een recent uittreksel uit het handelsregister of de rechtspersoon bestaat en zo mogelijk vast te stellen wie bevoegd is namens de rechtspersoon te handelen. Ook zal moeten worden vastgesteld wie de 'Uiteindelijk Belanghebbende' (UBO) is.

 

Wat betekent dit voor u?

Bij aanvang van de werkzaamheden zal u worden verzocht een UBO-verklaring in te vullen en te ondertekenen.

 

Politiek Prominent Persoon

Ten aanzien van elke cliënt en elke UBO moet ook worden vastgesteld of deze persoon kwalificeert als 'Politiek Prominent Persoon' (PEP).

 

Wat betekent dit voor u?

Bij aanvang van de werkzaamheden zal u worden verzocht een PEP-verklaring in te vullen en te ondertekenen.

 

Onderzoek herkomst financiële middelen. Inzichtelijkheid geldstromen en overboekingen via eigen bankrekeningen

 

Indien u geld op onze rekening stort, zijn wij verplicht om na te gaan waar dit geld vandaan komt. U zult moet aantonen op welke manier het geldbedrag verkregen is.

 

Geld dat door een cliënt is gestort op onze derdengeldenrekening moet afkomstig zijn van een bankrekening van degene die dit geld aan de notaris moet voldoen. Hier mag alleen van worden afgeweken als daar een goede reden voor bestaat, bijvoorbeeld wanneer geld wordt gestort door degene die geld aan de cliënt uitleent of aan hem schenkt.

 

Wat betekent dit voor u?

Wij zullen u vragen een verklaring in te vullen en te ondertekenen met betrekking tot de herkomst van de financiële middelen voor de financiering van het registergoed of de aandelen, welke verklaring vergezeld dient te worden van documenten ter onderbouwing. U kunt bijvoorbeeld denken aan een aangifte erfbelasting, aangifte inkomstenbelasting, jaarrekening of schenkingsakte.

 

Melding

Zodra wij het vermoeden hebben dat een transactie ongebruikelijk is of te maken zou kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, moet dit worden gemeld bij de bevoegde instantie (FIU-Nederland). Wij beoordelen zelf of er sprake is van een mogelijk verdachte situatie, en wij mogen u hiervan niet op de hoogte brengen. Vervolgens kan het zijn dat wij besluiten om de gevraagde dienst niet te verlenen.

 

Voor meer informatie over de WWFT kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag.


 


 

Onze experts

Bel mij terug