ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief mei 2020 met o.a. AVA, VvE en Testament in coronatijd

 

Testament op afstand

In deze onzekere tijden staan veel mensen stil bij de vraag of zij hun zaken goed geregeld hebben voor het geval er iets met hen mocht gebeuren. Een aantal mensen komt tot de conclusie dat zij een testament willen maken, of het bestaande testament willen herzien. Maar wat nu als je door omstandigheden niet zelf naar de notaris kunt om dat te regelen?

 

Door een tijdelijke wet is het nu mogelijk om bepaalde notariële akten via een videoverbinding (Facetime, Skype etc.) te tekenen indien iemand niet bij de notaris kan verschijnen. Omdat voor veel akten een onderhandse volmacht mogelijk is, ziet deze regeling in feite slechts op testamenten, hypotheekakten en -onder voorwaarden- op levenstestamenten, omdat voor deze akten geen onderhandse volmacht mogelijk is.

 

Van de tijdelijke wet mag alleen gebruik gemaakt worden als fysiek contact met de notaris door de beperkende maatregelen niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan een patiënt die positief getest is op Covid-19 en in het ziekenhuis geen bezoek mag ontvangen. Wanneer contact via het raam in combinatie met een telefoon tot de mogelijkheden behoort, mag geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van een videoverbinding.

 

Het passeren via een videoverbinding op grond van de tijdelijke wet staat niet open voor personen die in het buitenland verblijven. Ook niet als zij Nederlander zijn en geen mogelijkheid hebben om naar Nederland te komen. De minister heeft aangegeven dat men in dat geval gebruik moet maken van de lokale mogelijkheden van het betreffende land waar men verblijft.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helma Leonhard-Strien.

 

 


Algemene vergadering in coronatijd

Door een tijdelijke wet is het nu mogelijk om via een videoverbinding te vergaderen ook al is dat niet in de statuten geregeld. Daarnaast is het mogelijk dat het bestuur zonder besluit van de algemene vergadering de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening verlengt.

 

Het bestuur kan bepalen dat de aandeelhouders hun stem slechts door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen uitoefenen en voorts kan het bestuur bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

 

De tijdelijke wet bevat ook een voorziening ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening. Op grond van de wet dient het bestuur van een N.V. binnen zes maanden en van een B.V. binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarstukken op te stellen, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vier respectievelijk vijf maanden.

Dankzij de tijdelijke wet mag het bestuur zelf (in plaats van de algemene vergadering) de termijn verlengen met gemelde maximale termijn zonder dat er een (fysieke of elektronische) algemene vergadering hoeft te worden bijeengeroepen en te worden gehouden.

 

Indien de tijdelijke wet haar werking weer verliest, zal er enkel digitaal vergaderd kunnen worden op de wijze die in de statuten is geregeld.

 

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Aileen van Driel of Peter Kooijman.

 

 

 


Verenigingen van eigenaars in coronatijd

Indien de statuten niets bepalen is het niet zomaar mogelijk om algemene vergaderingen anders dan fysiek te laten plaatsvinden. Gelukkig is het door een tijdelijke wet nu mogelijk om via een videoverbinding te vergaderen ook al is dat niet in de statuten geregeld.

 

Bij verenigingen van eigenaars ("VvE") kunnen als gevolg van de corona maatregelen problemen ontstaan met het houden van fysieke vergaderingen. Daardoor zou niet besloten kunnen worden over onderhoud, over het vaststellen van de jaarrekening en over het vaststellen van de bijdrage aan het reservefonds.

 

Op basis van de tijdelijke wet mag het bestuur bepalen dat er online vergaderd wordt, mits er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a.    de algemene vergadering is langs elektronische weg voor alle leden te volgen;

b.    de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail of via een chatfunctie) vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

 

In aanvulling op het voorgaande dienen de onder b bedoelde vragen uiterlijk tijdens de vergadering te worden beantwoord. Tevens dienen de antwoorden op de website van de vereniging te worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk te worden gemaakt voor de leden.

 

Het bestuur dient zich ervoor in te spannen dat tijdens de vergadering nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

 

De wijze waarop de algemene vergadering voor de leden langs elektronische weg te volgen is zal ter afweging van het bestuur zijn. Gedacht kan worden aan beeldbellen, vergaderapplicaties zoals Teams, Zoom of Skype. 

Een afwijking van het hiervoor bepaalde heeft geen gevolgen voor de rechtszekerheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.

 

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Aileen van Driel of Peter Kooijman.

 

 


Geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting bij levering verpleeghuis

Hoewel veel mensen op enig moment voor de rest van hun leven in een verpleeghuis wonen, is het volgens de rechter naar zijn aard geen woning.

 

X heeft een pand verkregen dat volgens de Rechtbank bouwkundig en installatietechnisch verbouwd is met als doel om een onderkomen te realiseren dat verpleeghuiszorg biedt voor mensen met dementie. Voor de heffing van overdrachtsbelasting is X uitgegaan van het verlaagde tarief van 2%. De Rechtbank is van oordeel dat het toepasselijke tarief 6% is omdat uit de feitelijke aard en inrichting van het gebouw blijkt dat het een verpleeghuis is. De Rechtbank acht daarbij van belang dat de appartementen die de bewoners huren geen eigen kookgelegenheid bevatten, terwijl dit een essentiële voorziening is in een reguliere woning. Voorts zijn in de appartementen en in het gebouw elektronische voorzieningen aangebracht gericht op de veiligheid van de bewoners. Dat de appartementen afsluitbaar zijn om te voorkomen dat andere bewoners ongevraagd het appartement betreden, maakt de appartementen niet tot woning. Het verplegend personeel kan immers te allen tijde middels een zogenoemde moedersleutel in de appartementen komen. Tot slot neemt de Rechtbank in aanmerking dat in het gebouw een logeerkamer en een spreekkamer zijn gevestigd die naar hun aard geen woonfunctie hebben.

 

Voor meer informatie over het hoge of lage tarief voor de overdrachtsbelasting: neem contact op met Marlette Evenhuis.

 

 


 

« Terug naar het overzicht