ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Nieuwsbrief

o.a. Opnieuw inzetten startersvrijstelling, Oude hypotheken en Voorlichtingsavond Samengestelde gezinnen

 

Voorlichtingsbijeenkomst: Samenstelde gezinnen zijn toch niet normaal?

Waar in 1997 nog 348.000 kinderen deel uitmaakten van een samengesteld gezin, lag volgens het CBS dit aantal in 2017 al op 527.000 kinderen.

U kent vast wel een aantal mensen die deel uitmaken van een samengesteld gezin. Niets vreemds dus.

 

Wat wel vreemd is, is dat veel mensen vaak niet onderkennen dat er meer geregeld moet worden. Goede afspraken tussen de partners enerzijds en tussen de partners en de/hun kinderen anderzijds zijn daarbij essentieel. Soms gaat het om eenvoudige "werkafspraken", maar soms is er meer nodig om de boel beheers- en leefbaar te houden. Ook vanuit juridisch oogpunt zijn er vele kwesties die juist in samengestelde gezinnen extra de aandacht verdienen, als u tenminste alles goed wilt regelen.

 

Heeft u een samengesteld gezin of bent u van plan om binnenkort een samengesteld gezin te stichten, dan bent u van harte welkom op onze gratis voorlichtingsavond op 7 november a.s.

(Let op: deze datum is verplaatst van 11 september naar 7 november)


Programma

18.30-18.55 Inloop

18.55-19.00 Welkomstwoord

19.00-19.20 Dynamiek in een samengesteld gezin, Peggy Kruin, (Familie)mediator en stiefgezinscoach

19.20-19.40 Samengesteld gezin en Erfrecht, Douwe Hoeks

Pauze

20.00-20.20 Samengesteld gezin en Samenlevingscontract en Huwelijksvoorwaarden, Saskia Mos-van Gool

20.20-20.40 Samengesteld gezin en Levenstestament, Aniel Autar

20.40-21.15 Vragen aan sprekers /aansluitend borrel

 

Datum:  dinsdag 7 november 2023

Locatie: Lommerrijk, Straatweg 99, 3054 AB te Rotterdam


Aanmelden (vóór 1 november a.s.): 

U kunt zich hier aanmelden. 


Let op: Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er is plaats voor ongeveer 80 personen.

 


Opnieuw inzetten van de startersvrijstelling bij een duurdere woning?

Sinds 1 januari 2021 kan een jonge koper van een woning onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting (startersvrijstelling). Omdat één van de voorwaarden is dat je er maar één keer gebruik van kan maken, loont het om dat te doen bij een zo duur mogelijke woning. Wat nu als je eerder een woning hebt gekocht en gebruik hebt gemaakt van de startersvrijstelling en je koopt nu een nieuwe, duurdere woning aan?

 

Om gebruik te maken van de vrijstelling moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bent ten minste 18, maar jonger dan 35 jaar
 • De waarde van de woning is niet hoger dan € 440.000,-
 • Je gaat de woning als hoofdverblijf gebruiken
 • Je mag niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling.

De belastingdienst heeft geantwoord op de vraag of je een beroep op de startersvrijstelling kan herroepen, zodat je bij een latere verkrijging van een duurdere woning gebruik kan maken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting.

Het antwoord van de belastingdienst is "nee". Een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden herroepen. De vrijstelling is namelijk alleen bedoeld voor de eerste woning welke werd verkregen na 1 januari 2021.

 

Denk dus goed na wanneer je de startersvrijstelling inzet! Bestaat de kans dat je op een later moment (maar voor je 35e!) een duurdere woning gaat aankopen, dan is het te overwegen om de startersvrijstelling niet nu al in te zetten, maar om dat pas bij een duurdere woning te doen. Je hebt alleen geen zekerheid dat de startersvrijstelling er dan nog is.

 

Voor meer informatie over de startersvrijstelling kunt u contact opnemen met Saskia Mos-van Gool

 


Koerswijzigingen en de erfbelasting

Als je een effectenportefeuille erft, denk dan goed na over het moment waarop je de effecten verkoopt. Je moet namelijk erfbelasting betalen over de waarde van de effecten ten tijde van het overlijden. Heel fijn als de waarde na het overlijden stijgt, maar wat als de waarde daalt?

 

Twee neven die een effectenportefeuille van hun tante hadden geërfd, vonden dat de belastingdienst wel degelijk rekening had moeten houden met een waardedaling na overlijden van tante. De portefeuille had een waarde van ongeveer € 1.400.000 op de dag van overlijden. De effecten werden binnen twee weken na overlijden verkocht en hadden toen een waarde van € 1.250.000. 

De aanslag erfbelasting ging uit van de waarde van de effecten van € 1.400.000.

 

Een van de neven is het niet eens met de wijze waarop de waarde is vastgesteld en stapt naar de rechter. De rechter oordeelt dat de belastinginspecteur de waarde van de aandelen juist heeft vastgesteld, omdat -conform de wet- de aanslag erfbelasting is gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer op de dag van overlijden van tante. De erfgenaam is tevens van mening dat de opgelegde aanslag een schending is van zijn recht op eigendom. Daar kan sprake van zijn als de heffing van erfbelasting leidt tot een individuele en buitensporige last. De rechtbank gaat hier ook niet in mee. De erfgenaam heeft namelijk niet aannemelijk kunnen maken dat hiervan sprake is. Het in waarde dalen van de effectenportefeuille na de overlijdensdatum komt vaker voor. Daarnaast vindt de Rechtbank het in dit geval ook niet van belang dat de gerealiseerde (lagere) opbrengst van de effecten verband houdt met het feit dat de erfgenamen de effectenportefeuille op het eerst mogelijke moment hebben laten liquideren door de bank. De rechtbank laat de aanslag erfbelasting dus in stand.

 

Voor meer informatie over erfbelasting kunt u contact opnemen met Elise de Jong.

 


Ook na aflossen blijft de hypotheek bestaan

Zeker bij een hypothecaire lening die niet door een bank wordt verstrekt, is het van groot belang dat de hypotheek wordt doorgehaald bij het Kadaster zodra deze is afgelost. Wanneer dat niet gebeurt ontstaat er vaak vertraging en krijg je te maken met extra kosten.

 

Recent moest de rechter er aan te pas komen om een hypotheekrecht van een vennootschap die geld had uitgeleend, welke vennootschap inmiddels was ontbonden, door te halen.

 

Volgens de rechter was de lening volledig afbetaald. Uit de laatste jaarcijfers van de vennootschap bleek verder ook niet van andere bestaande leningen of vorderingen. De rechter verklaart het oude hypotheekrecht daarom waardeloos. Op basis van deze uitspraak kan het hypotheekrecht ook in het kadaster worden doorgehaald, waardoor er een nieuw hypotheekrecht kan worden gevestigd. 

 

In een situatie dat een hypotheekhouder (degene die het geld heeft uitgeleend) was overleden en het niet was gelukt om de erfgenamen van de hypotheekhouder op te sporen, oordeelde de rechter dat de lening dan wel zou zijn afgelost en, als dat niet het geval zou zijn, de vordering dan al was verjaard.

 

Hoewel het in beide gevallen goed is gekomen, ging dat wel met de nodige extra kosten en vertraging. Het direct laten doorhalen van de hypotheek bij het kadaster na aflossen van de lening is aan te raden. Realiseer je dat je als schuldenaar daartoe zelf het initiatief moet nemen.

 

Voor vragen of advies over (oude) hypotheekrechten, kunt u contact opnemen met Charlotte Blokhuis.

 


Versoberen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Om te voorkomen dat er bij het schenken of vererven van een onderneming veel belasting moet worden betaald, bestaan er faciliteiten voor de inkomsten-, erf-, schenk- en overdrachtsbelasting. Inmiddels is het een doorn in het oog van de politiek dat er allerlei constructies worden opgetuigd om maar vooral onder de faciliteiten te vallen.

 

Om de faciliteiten te versoberen, heeft het kabinet de volgende voorstellen:

Per 1 januari 2024

Aan derden verhuurd vastgoed wordt altijd aangemerkt als beleggingsvermogen, zodat de faciliteiten daarop niet van toepassing zijn.


Per 1 januari 2025

 • Tot  € 1.500.000 van het actief ondernemingsvermogen is 100% vrijgesteld voor de erf- en schenkbelasting, maar daarboven is maar  70% vrijgesteld in plaats van 83%
 • Minimum leeftijd om gebruik te maken van de faciliteit voor de inkomstenbelasting wordt 21 en voor de inkomstenbelasting is het bij schenking niet langer nodig dat de verkrijger meer dan 36 maanden werkzaam is
 • 5% marge van beleggingsvermogen dat ook onder de faciliteit valt wordt afgeschaft.

Per 1 januari 2026

 • Versoepeling van bezits- en voortzettingstermijnen. Dit is prettig want nu kan het gebeuren dat wijzigingen die wenselijk waren in het kader van de gewone bedrijfsvoering tot het vervallen van de faciliteit leiden
 • De faciliteiten worden enkel van toepassing op aandelen die significant risicodragend zijn. Bijzondere soorten aandelen zullen daardoor in een heel aantal gevallen niet meer kwalificeren
 • Om te voorkomen dat ouderen vermogen omzetten in ondernemingsvermogen om zo erf- en schenkbelasting te besparen, zal de termijn dat zo'n oudere de onderneming moet hebben (bezitstermijn) voor de schenking of het overlijden verlengd worden
 • Wanneer een begiftigde/erfgenaam de onderneming eerst verkoopt aan de schenker/erflater, kwalificeert dat ondernemingsvermogen niet meer voor de faciliteiten.

 Voor meer informatie over het (tijdig) toepassen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunt u contact opnemen met Peter Kooijman.

 


TOETREDING SASKIA MOS-VAN GOOL

Per 1 april 2023 is notaris Saskia Mos-van Gool aan Kooijman Autar Notarissen verbonden. Met de toetreding van Saskia Mos, 45 jaar en sinds 2018 notaris, is de sectie familierecht van het kantoor verder uitgebreid.

Saskia heeft ruime ervaring op het gebied van het familievermogensrecht en erfrecht. Ze is gecertificeerd estateplanner en tevens docent bij de Beroepsopleiding voor kandidaat-notarissen. Saskia adviseert cliënten over diverse familie- en erfrechtelijke kwesties.

 

 


 

« Terug naar het overzicht