ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief november 2015

 

Schenkbelasting terwijl schenking onzeker is

Indien de belastingdienst niet weet aan wie en of er inderdaad geschonken is, kan zij een aanslag schenkbelasting opleggen aan de schenker. Als erfgenaam van die schenker kun je  met die aanslag worden geconfronteerd. Dan kan het zijn dat je belasting moet betalen voor iemand die je niet kent.

 

Onlangs bepaalde de rechter in een zaak waarin kort vóór het overlijden van de bankrekening van de overledene € 72.000 was opgenomen. Omdat onduidelijk was waar dat geld was gebleven heeft de inspecteur een aanslag schenkbelasting opgelegd aan de erfgenamen van de overledene (de schenker). De inspecteur is daarbij uitgegaan van het vermoeden van een schenking aan een onbekende begiftigde. De erfgenamen stellen dat geen aanslag aan een onbekende verkrijger kan worden opgelegd, omdat men niet weet of de schenking door de begiftigde is aanvaard. Zij betogen dat een schenking pas tot stand komt door aanvaarding door de begiftigde.  

De rechtbank verwerpt het betoog van de erfgenamen. Een (eenzijdige) handeling die er toe strekt dat het vermogen van de één ten koste van het vermogen van de ander wordt verrijkt kan men beschouwen als een gift. De stelling dat slechts sprake is van een gift indien deze door de begiftigde wordt aanvaard is dus volgens de rechter niet juist; de aanslag mocht aan de erfgenamen worden opgelegd.

Voor meer informatie: Susanne Joosten.


Beding in erfpachtvoorwaarden onredelijk bezwarend

Zou je een grondeigenaar die grond verpacht aan particulieren en daarbij gebruik maakt van standaard contracten kunnen zien als een ondernemer die algemene voorwaarden hanteert? Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat dit inderdaad het geval is. Dat betekent dat de bepaalde bedingen in de erfpachtvoorwaarden vernietigbaar zijn en je van die voorwaarden  als particulier geen last hebt.

 

Als een ondernemer algemene voorwaarden gebruikt, mag hij daarin niet alles wat hij wellicht wil opnemen. De wet bevat een zogenaamde ‘zwarte lijst’ en een ‘grijze lijst’ van bedingen in algemene voorwaarden die worden geacht (mogelijk) onredelijk bezwarend te zijn. De voorwaarden op de zwarte lijst moet de rechter altijd vernietigen, ongeacht de omstandigheden waaronder ze worden gebruikt. Van voorwaarden op de grijze lijst wordt vermoed dat zij onredelijk bezwarend zijn, totdat de gebruiker van die voorwaarden bewijst dat dit niet zo is.

Daarnaast staat er in de wet ook nog een open norm op grond waarvan een bepaling in algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is en vernietigd moet worden.

 

De rechter oordeelde onlangs over een bepaling op basis waarvan aan toestemming voor overdracht de voorwaarde kon worden verbonden dat de canon op een actueel peil zou worden gebracht. Het Hof was van mening dat deze bepaling niet op grond van de zwarte of grijze lijst onredelijk bezwarend is, maar wel op grond van de open norm.

De erfpachter kon niet met de erfverpachter onderhandelen over deze bepaling. Hierdoor wordt de erfpachter in een minder gunstige rechtspositie geplaatst dan wanneer deze bepaling niet zou zijn opgenomen. De erfverpachter kan zijn erfpachtrecht daardoor moeilijker verkopen aan een derde. Het Hof vond dit beding onredelijk bezwarend en vernietigde het beding.

 

Voor meer informatie: Anne Marie Snel.


Toetredend vennoot aansprakelijk voor 'oude' schulden

Als je als vennoot  toetreedt tot een vennootschap onder firma (vof) moet je erg goed uitzoeken hoe het vermogen van de vof is samengesteld. Het kan immers allemaal wat minder waard blijken te zijn dan je denkt. Sinds kort is er duidelijkheid over  hoe het zit met de aansprakelijkheid voor de oude schulden.

 

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat iemand die als vennoot toetreedt tot een vof, ook hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de oude schulden. Volgens de Hoge Raad brengt de strekking van de wettelijke bepalingen waarin de aansprakelijkheid van vennoten van een vof of cv (commanditaire vennootschap) is geregeld, te weten de bescherming van schuldeisers, mee dat de hoofdelijke verbondenheid van de (beherende) vennoten alle schulden betreft. In de visie van de Hoge Raad zijn dit zowel de schulden die ten tijde van de toetreding tot de vennootschap bestaan, alsmede die welke nadien ontstaan.

 

Wees dus op uw hoede voordat u toetreedt tot een bestaande vof of cv. Treedt niet toe voordat u inzicht heeft in de schuldpositie van de vof of cv.  En als er 'oude' schulden zijn, is het raadzaam om nadere voorwaarden te stellen aan uw toetreding. U kunt hierbij denken aan het bedingen van garanties en/of zekerheden van de zittende of uittredende vennoten.

 

Als u meer informatie wilt over de (beperking van) risico's die verbonden zijn aan de toetreding tot een vof of cv, neemt u dan contact op met Jan-Leendert Plomp.


BTW heffing ondanks aanwezige fundering

Indien een bouwterrein geleverd wordt door een ondernemer is deze levering van rechtswege belast met omzetbelasting (BTW). Om te kwalificeren als bouwterrein moet er volgens de Wet op de omzetbelasting sprake zijn van, onder andere, onbebouwde grond. Wat nu als er fundering aanwezig is, is er dan altijd sprake van bebouwde grond?

 

Partijen hebben een perceel grond geleverd, waarna in opdracht van koper op het perceel grond een woning is gebouwd. In de leveringsakte zijn partijen er van uit gegaan dat er geen sprake was van heffing van BTW omdat er sprake was van bebouwde grond, de fundering was immers nog aanwezig. De inspecteur legt echter een naheffingsaanslag omzetbelasting op, omdat volgens de inspecteur wel degelijk sprake was van een bouwterrein. Het Hof Arnhem-Leeuwarden overweegt dat bij de vraag of er sprake is van een bouwterrein mede moet worden gelet op hetgeen door partijen is beoogd met het perceel. De bedoeling van partijen was het bouwen van een woning waarbij de betreffende fundering niet werd hergebruikt voor de toekomstige bebouwing. De fundering is na de levering verwijderd. Volgens het Hof heeft de fundering dan ook geen zelfstandige betekenis, noch op zichzelf bezien noch met het oog op de toekomstige bebouwing. Er is dus onbebouwde grond geleverd. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd.

 

Omdat het soms handig is om met omzetbelasting te leveren en soms niet, is het van belang tijdig te weten of er een keuze is. Neem daarom contact op met Marleen Beumer.


 

« Terug naar het overzicht