ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Nieuws

Monumenten hebben lagere WOZ-waarde

De rechtbank Arnhem deed op 15 april 2009 een verrassende uitspraak. Wat was er aan de hand? De eigenaar van een onroerende zaak (hierna: het object) was van mening dat de WOZ-waarde van het object op nihil zou moeten worden gesteld. Het betrof namelijk een monument dat niet bewoond mocht worden; er was volgens de eigenaar sprake van een bijgebouw. In dat verband wees de eigenaar op een brief van de gemeente, waarin de gemeente de gevraagde woonvergunning voor het object weigerde, omdat de gemeente van mening was dat het een bijgebouw betrof. Bovendien was volgens de eigenaar de grond niets waard omdat het gebouw niet mocht worden gesloopt. Ofschoon de gemeente destijds de woonvergunning had geweigerd, woonde de dochter van de eigenaar in het object. De gemeente was het niet met de eigenaar eens en verwees ondermeer naar een door zijn WOZ-taxateur opgesteld taxatierapport. In dit taxatierapport is de waarde van het object (waarbij hij het object als woning heeft aangemerkt) getaxeerd op € 71.000. Naast gegevens van het object, bevat dit taxatierapport gegevens van een aantal vergelijkingsobjecten. De rechtbank vond dat de gemeente het object terecht als zelfstandig object en als woning in de WOZ-waardering had betrokken. Het object werd immers door een ander dan de eigenaar bewoond en had ook alle daartoe benodigde voorzieningen. De rechtbank was echter ook van mening dat de WOZ-taxateur ten onrechte geen rekening had gehouden met de waardedruk als gevolg van de monumentenstatus van het object. Ook het feit dat geen woonvergunning kon worden verkregen, was volgens de rechtbank waardedrukkend. Alles afwegende stelde de rechtbank de waarde vast op € 50.000.